Tìm vi?c làm Autodesk Autocad

Tìm th?y 1862 vi?c làm phù h?p v?i yêu c?u c?a b?n.
Trang 1 / 1862 vi?c làm
Project Manager

Project Manager

c?ng ty tnhh trang trí n?i th?t anna casa vi?t nam
- H? Chí Minh
Trên 15 Tri?u
- Ki?m soát l?ch làm vi?c c?a giám sát & th?u ph? ngoài c?ng tr??ng, g?i báo cáo hàng ngày và tu?n cho ban giám ??c- Lên ti?n ?? thi c?ng c?a d? án, ph?n c?ng và theo d?i c?ng vi?c c?a các nh?n s?,
Nh?n Viên Thi?t K? ?? H?a + Quay D?ng Video

Nh?n Viên Thi?t K? ?? H?a + Quay D?ng Video

tr??ng m?m non v??n xanh
- Hà N?i: NT01 Tr?n V?n Lai, M? ?ình, Nam T? Liêm, Hà N?i, Nam T? Liêm
10 - 15 Tri?u
- L?p báo cáo ??nh k?- Quay livestreams, upload video livestream lên kênh youtube c?a th??ng hi?u- Tham gia ch?p ?nh, quay phim và d?ng h?u kì t?t c? các s? ki?n, ho?t ??ng và video truy?n th?ng c?a,
Nh?n Viên Kinh Doanh

Nh?n Viên Kinh Doanh

c?ng ty tnhh in bao bì toàn phát
- H? Chí Minh: 4/27, ???ng 3, khu ph? 5, Hi?p Bình Ph??c, thành ph? Th? ??c, thành ph? H? Chí Minh, Th? ??c
Tho? Thu?n
- Ch?m sóc khách hàng c?, tìm ki?m khách hàng m?i, x?y d?ng h? th?ng khách hàng ti?m n?ng, Tr?c ti?p trao ??i, t? v?n và n?m b?t các yêu c?u c?a khách hàng v? s?n ph?m; báo giá và thu h?i c?ng,
K? S? Tr??ng Tòa Nhà

K? S? Tr??ng Tòa Nhà

aden services ltd vietnam
Hà N?i
1000
? Kh?o sát và l?p d? toán cho các d? án v?n hành tòa nhà,? H? tr?, thay th? ng?n h?n cho các tr??ng h?p c?n thi?t t?i các d? án,? ??nh k? ki?m tra ho?t ??ng k? thu?t c?a các d? án nh?m ??m b?o các,
K? S? Shop Drawing

K? S? Shop Drawing

c?ng ty tnhh th?y tu?n anh
H? Chí Minh
750
S? d?ng thành th?o ph?n m?m AutoCAD,C?ng vi?c ?n ??nh, l?u dàiChi ti?t c?ng vi?c trao ??i t?i bu?i ph?ng v?nL??ng c? b?n t? 9 tri?u - 15 tri?u tùy theo n?ng l?c c?a ?ng viênLàm vi?c trong v?n phòng,
REVIT – CAD Operator - Staff & Team Leader

REVIT – CAD Operator - Staff & Team Leader

shinryo vietnam corporation
H? Chí Minh
1300
Job specifications- Control drawing output quality in compliance with BIM protocol & standards, Use REVIT to assist in the construction process;- Develop Revit for 3D DRAWINGS of Mechanical and,
Nh?n Viên K? Thu?t

Nh?n Viên K? Thu?t

c?ng ty tnhh maruse engineering vi?t nam
H? Chí Minh
Th??ng L??ng
- H? tr? k? thu?t, s?a ch?a, b?o trì, b?o d??ng thi?t b? cho khách hàng, Th?c hi?n c?ng vi?c liên quan ??n h? th?ng n?i h?i Miura l?p ??t t?i c?ng ty c?a khách hàng, Thi?t k?, l?p ??t thi?t b?,
Giám Sát Thi C?ng N?i Th?t - Ch?p Nh?n ?ng Viên M?i Ra Tr??ng

Giám Sát Thi C?ng N?i Th?t - Ch?p Nh?n ?ng Viên M?i Ra Tr??ng

t.s.i vietnam co. ltd
Hà N?i
Th??ng L??ng
- L??ng: Th?a thu?n- Giám sát / Qu?n l? ti?n ?? thi c?ng n?i th?t cho v?n phòng, nhà hàng, nhà máy, showroom , Chi ti?t c?ng vi?c s? ???c trao ??i c? th? h?n trong quá trình ph?ng v?n.
Chuyên Viên Thanh Quy?t Toán (QS) (Có Kinh Nghi?m Giám Sát Thi C?ng) - L??ng Upto 20 Tri?u

Chuyên Viên Thanh Quy?t Toán (QS) (Có Kinh Nghi?m Giám Sát Thi C?ng) - L??ng Upto 20 Tri?u

c?ng ty c? ph?n x?y d?ng và s?n xu?t n?i th?t kb
Hà N?i
1100
- C?nh báo các nguy c? (n?u có) c?a d? án trong quá trình thi c?ng, thanh quy?t toán;- Ki?m soát tính ??y ??, ?úng ??n c?a các h? s? liên quan ??n TQT do các b? ph?n cung c?p;- Ch? trì ph?i h?p v?i,
Nh?n Viên K? Thu?t S?n Xu?t

Nh?n Viên K? Thu?t S?n Xu?t

c?ng ty tnhh tanaka precision vi?t nam
H?ng Yên
Th??ng L??ng
- S? d?ng ph?n m?m Auto CAD, Inventor ?? thi?t k? Jig, thi?t b? m?i,…- Ph? trách ??t thi?t b? cho các d? án m?i, Tri?n khai m?u m?i, thi?t b? m?i cho d? án, Set up ch??ng trình PLC và làm báo cáo,
K? S? ?i?n/c? Khí - Engineer Specilize on Electrical and Mechanical (Làm T?i H?i Phòng)

K? S? ?i?n/c? Khí - Engineer Specilize on Electrical and Mechanical (Làm T?i H?i Phòng)

c?ng ty tnhh v?t li?u nam ch?m shin-etsu vi?t nam
Hà N?i
600
01 K? s? ?i?n:- B?o trì l?p ??t h? th?ng ?i?n ?i?u hòa, qu?t, h? th?ng th?ng gió, ?i?n , thi?t b? chi?u sáng- H? tr? l?p ??t các h? th?ng ti?n ích, thi?t b? khác trong nhà x??ng01 K? s? c? khí:- B?o,
K? S? M?i Tr??ng (Làm Vi?c T?i Tphcm, Hà N?i)

K? S? M?i Tr??ng (Làm Vi?c T?i Tphcm, Hà N?i)

c?ng ty tnhh máy và thi?t b? c?ng nghi?p hoá ch?t - m?i tr??ng mecie
- Hà N?i: 5, tòa nhà Nam H?i Lakeview, L? 1/9A, KCN V?nh Hoàng, Hoàng Mai, Hoàng Mai - H? Chí Minh: 3, ???ng 7, KDC Cityland, Gò V?p
T?i 20 Tri?u
- Tri?n khai thi?t k? và thi c?ng b?n v? thi?t k? (AUTOCAD), Ch?u trách nhi?m v? m?t k? thu?t, ch?t l??ng c?a c?ng trình;- C?ng vi?c chi ti?t s? ???c trao ??i khi ph?ng v?n;- Giám sát thi c?ng l?p,
Chuyên Viên Qu?n L? Thi?t K?

Chuyên Viên Qu?n L? Thi?t K?

Hawee Group
Hà N?i
1100
Th?c hi?n ti?p nh?n và t? v?n cho l?nh ??o v? c?ng tác thi?t k? c?a d? án:- Tr?c ti?p làm vi?c v?i các t? v?n thi?t k?, các ??i tác x?y d?ng c?a c?ng ty v? các n?i dung liên quan ??n vi?c thi?t k?,
?i?u Ph?i Viên Ki?n ??trúcHeadhunt jobs

?i?u Ph?i Viên Ki?n ??trúcHeadhunt jobs

jvj - japan vietnam jobs
H? Chí Minh
Th??ng L??ng
Working Hours 08:30 - 17:30Holiday Th? B?y, Ch? Nh?t và các ngày l? Vi?t NamLocation Qu?n 1 - TP.HCMBonus M?i n?m m?t l?n (tr? tr??c T?t)Salary 17tr~23tr ho?c h?nIndustry T?ng th?u x?y,
Design Lead Engineer

Design Lead Engineer

posco e&c vietnam co. ltd
??ng Nai
Th??ng L??ng
Main task:- Making nesting plan and control raw material- Take off material from detail drawing for material procurement- Issuing material purchase request- Checking and control drawing status,
K? S? Ph?n M?m D? ?n R&D ( Leader Project System R&D)

K? S? Ph?n M?m D? ?n R&D ( Leader Project System R&D)

c?ng ty tnhh hyosung financial system vina
B?c Ninh
Th??ng L??ng
-Qu?n l? th?ng s? s?n ph?m và k? ho?ch phát tri?n (Tool : Excel)-Ph?n tích th?ng s? s?n ph?m-Leading project phát tri?n s?n ph?m,Ph?n tích c?u t?o BOM- Qu?n l? và ??ng k? BOM (Tool : SAP PLM)- L?p,
Tuy?n D?ng 2D Character Artist Full-Time/ Part-Time

Tuy?n D?ng 2D Character Artist Full-Time/ Part-Time

c?ng ty tnhh boxgates
H? Chí Minh
Th??ng L??ng
M? T? C?NG VI?C:- V? tranh minh h?a- Thi?t k? nh?n v?t theo các style sauCh? ??:- L??ng th?a thu?n
K? S? Thi?t K? Thi C?ng (?i?u Hòa - Th?ng Gió/ C?p Thoát N??c/ PCCC)

K? S? Thi?t K? Thi C?ng (?i?u Hòa - Th?ng Gió/ C?p Thoát N??c/ PCCC)

c?ng ty tnhh takasago vi?t nam
H?i Phòng
1280
- Thi?t k?, báo giá, qu?n l? và giám sát ti?n ?? l?p ??t, ki?m tra ch?y th? cho các h? th?ng c?: H? th?ng th?ng gió và ?i?u hòa kh?ng khí (HVAC), H? th?ng c?p thoát n??c (P & D), H? th?ng ch?a cháy,
Tuy?n G?p 01 Nh?n Viên Thi?t K? N?i Th?t / Urgent 01 Interior Designers

Tuy?n G?p 01 Nh?n Viên Thi?t K? N?i Th?t / Urgent 01 Interior Designers

frontier consulting vietnam co. ltd. - 有限会社フロンティアコンサルティング ベトナム
H? Chí Minh
1500
Making the Layout plan based on client's request and construction condition surveyed;Making construction drafting for different options of designing;Making the concept, perspective, stating material,
Tuy?n 05 Nh?n Viên Di?n H?a N?i Th?t / 05 Interior CG Staff

Tuy?n 05 Nh?n Viên Di?n H?a N?i Th?t / 05 Interior CG Staff

frontier consulting vietnam co. ltd. - 有限会社フロンティアコンサルティング ベトナム
Hà N?i
Th??ng L??ng
Start working time: as soon as posibleGi? làm vi?c/ working time: 8:30-17:30S? l??ng/ quantity: 05 ng??i/ personNgày làm vi?c/ working date: Th? 2 ~ Th? 6/ Monday ~ FridayTh?i ?i?m b?t ??u c?ng vi?c:,
K? S? X?y D?ng Làm Vi?c T?i Thanh Hóa

K? S? X?y D?ng Làm Vi?c T?i Thanh Hóa

c?ng ty c? ph?n t? v?n và x?y d?ng sao vi?t
- Thanh Hoá: TP Thanh Hóa, TP Thanh Hoá
T?i 20 Tri?u
* B? ph?n D? toán, d? th?u:- Ph?i h?p v?i cán b? thi?t k? bóc tách kh?i l??ng ph?c v? c?ng tác l?p d? toán ho?c ??n giá d? th?u các c?ng trình x?y d?ng, giao th?ng, h? t?ng, ?i?n, B? ph?n hi?n,
K? S? C? Khí Có Kinh Nghi?m L??ng Cao

K? S? C? Khí Có Kinh Nghi?m L??ng Cao

c?ng ty tnhh mtv thu?n hi?n
- H? Chí Minh: 18/3 An Phú ??ng 11, Ph??ng An Phú ??ng, Qu?n 12, Tp.HCM, Qu?n 12
10 - 13 Tri?u
M? T? C?ng Vi?c:- L?p ??t, s?a ch?a h? th?ng ?i?n, c? c?a máy c? khí, L?p ??t, ch?y th?, nghi?m thu máy c? khí (các lo?i máy CNC ch? bi?n g?), B?o d??ng, s?a ch?a máy c? khí, Ki?m tra l?i máy,
K? thu?t viên b?o trì T?p s? (?ào t?o 2-4 tháng)

K? thu?t viên b?o trì T?p s? (?ào t?o 2-4 tháng)

c?ng ty c? ph?n nh?a á ??ng
H?ng Yên, Vietnam
Yêu c?u:- ?? tu?i: 22-24- Gi?i tính: Nam- K? n?ng: S? d?ng thành th?o Word, Excel, Powerpoint, Autocad, Inventor / Solidwork- Ngo?i ng?: Ti?ng Anh, TOEIC >500 ?i?m- Chuyên ngành: C? khí ch? t?o máy,
K? s? thi?t k? - C?p thoát n??c

K? s? thi?t k? - C?p thoát n??c

c?ng ty c? ph?n d?ch v? c?ng ngh? th?ng minh
Qu?n 12, Ho Chi Minh, Vietnam
– Ch? trì vi?c tri?n khai b?n v? thi?t k? thi c?p thoát n??c, K?t h?p v?i các b? m?n khác (Ki?n trúc, k?t c?u, ?HTG, ?i?n, PCCC …) nh?m t?i ?u hóa thi?t k?, h?n ch? t?i ?a v??ng m?c khi tri?n khai,
Fresher Production Engineer

Fresher Production Engineer

c?ng ty tnhh smc manufacturing
Biên Hòa
Th??ng L??ng
SMC Manufacturing (Viet Nam) Co, Ltd is a Japanese company under SMC Group, our products will be automatic control equipment such as cylinder, valve ,We are currently looking for potential,
K? S? C? Khí (L??ng Kh?i ?i?m 12-15 Tri?u/tháng)

K? S? C? Khí (L??ng Kh?i ?i?m 12-15 Tri?u/tháng)

c?ng ty c? ph?n th?c ph?m richy mi?n b?c
Hà N?i
Th??ng L??ng
Tìm hi?u k? nh?ng nguyên nh?n g?y ra s? c? ?? tìm gi?i pháp x? l? d?t ?i?m, kh?ng ?? tình tr?ng h? h?ng l?p l?i nhi?u l?n,Thi?t k? ,C?i ti?n thi?t b?Th?c hi?n b?n v? thi?t k?,gia c?ng các chi ti?t,
K? S? C? Khí (R&D Staff)

K? S? C? Khí (R&D Staff)

c?ng ty tnhh pasona tech vi?t nam
- Hà N?i: Nam T? Liêm - Hà N?i: Thanh Trì - Phú Th?: TP Vi?t Trì - Bình D??ng - Bà R?a-V?ng Tàu ...và 2 Thu g?n
12 - 40 Tri?u
- Thi?t k? ki?u dáng theo yêu c?u: D?a vào th? hi?u khách hàng, g?i ? t? b? ph?n kinh doanh, b? ph?n phát tri?n th? tr??ng thi?t k? ki?u dáng s?n ph?m phù h?p cho c?ng ngh? s?n xu?t, Thay ??i, c?i,
Nh?n Viên Giám Sát Thi C?ng (10-15 Tri?u )

Nh?n Viên Giám Sát Thi C?ng (10-15 Tri?u )

c?ng ty c? ph?n ??u t? x?y d?ng th??ng m?i và d?ch v? newcity
- Hà N?i: 101 Láng H?, ??ng ?a
10 - 15 Tri?u
- L?p b?ng ti?n ?? tr??c khi kh?i c?ng, Ki?m tra b?n v? shopdrawing so v?i hi?n tr?ng, H? s? thanh quy?t toán, L?p h? s? hoàn c?ng, Có trách nhi?m nghi?m thu các giai ?o?n thi c?ng v?i nhà,
Tuy?n G?p Tr? Lí Thi?t K? Up to 1500$

Tuy?n G?p Tr? Lí Thi?t K? Up to 1500$

c?ng ty tnhh mvw design workshop
Hà N?i
1200
- Tri?n khai h? s? thi?t k? c? s?, h? s? thi?t k? k? thu?t và h? s? thi c?ng các lo?i c?ng trình ki?n trúc d?n d?ng và c?ng nghi?p;- Làm vi?c nhóm, làm vi?c v?i các b? m?n liên k?t, ??i tác,…- Tri?n,
[Hot] K? S? Giám Sát Thi C?ng (?i?u Hòa Kh?ng Khí) - L??ng 15-20Tr + Ph? C?p + Th??ng Doanh S?

[Hot] K? S? Giám Sát Thi C?ng (?i?u Hòa Kh?ng Khí) - L??ng 15-20Tr + Ph? C?p + Th??ng Doanh S?

c?ng ty c? ph?n th??ng m?i c? ?i?n l?nh h?ng phúc
Hà N?i
1000
- Tri?n khai b?n v? thi c?ng (Shop Drawing) trên c? s? b?n v? thi?t k? (Tender) có s?n;- Th?c hi?n h? s? nghi?m thu l?p ??t, nghi?m thu hoàn thành, C?ng vi?c c? th? trao ??i khi ph?ng v?n, Qu?n,
D? dàng ?ng tuy?n vi?c làm v?i: M?u CV xin vi?c chuyên nghi?p 2022

i88 i88娛樂城 外送茶 金大發娛樂城 dg百家樂 玩運彩 kubet kubet kubet gsbet娛樂城 gsbet gsbet 極速娛樂城 借錢推薦 汽車借款 worldcup2022 world cup 金大發 百家樂 tz娛樂城 藏金閣娛樂城 福利姬 hoya娛樂城 feida365飛達娛樂城 財神娛樂城 dk8 大老爺娛樂城 老司機 中華老司機

xxfseo.com