Tìm vi?c làm V?n Th? V?n Phòng

Tìm th?y 3389 vi?c làm phù h?p v?i yêu c?u c?a b?n.
Trang 1 / 3389 vi?c làm
Nh?n Viên Lái Xe Cho S?p Ng??i Nh?t

Nh?n Viên Lái Xe Cho S?p Ng??i Nh?t

isuzu vietnam co. ltd
H? Chí Minh
Th??ng L??ng
- H? tr? m?t s? c?ng vi?c hành chính theo yêu c?u c?a Tr??ng b? ph?n, ??a - ?ón nh?n viên v?n phòng ?i c?ng tác khi có yêu c?u;- ??a - ?ón S?p ng??i Nh?t ??n c?ng ty và v? c?n h?, ?i c?ng tác n?i,
Nh?n Viên Hành Chính V?n Phòng

Nh?n Viên Hành Chính V?n Phòng

c?ng ty c? ph?n ki?n trúc và ??u t? x?y d?ng good hope
? Phòng 1610, CT1, Tòa nhà C14, B?c Hà, Lê V?n L??ng kéo dài, Thanh Xu?n, HN
6 - 8 Tri?u Vn?
- Biên t?p, vi?t bài vi?t up lên website theo h??ng d?n- Th?c hi?n vi?c hành chính t?i v?n phòng- H? tr? liên h? CSKH- Làm các c?ng vi?c khác khi ???c yêu c?u
Chuyên Viên L?u K?

Chuyên Viên L?u K?

c?ng ty c? ph?n finhay vi?t nam
? Hà N?i
Th?a Thu?n
Th?c hi?n các nghi?p v? d??i ??y ph?c v? cho c?ng tác v?n hành s?n ph?m – Nghi?p v? ch?ng khoán:Th?c hi?n giao d?ch thanh toán, theo d?i dòng ti?n kinh doanh;Theo d?i, báo cáo c?ng n? ph?i thu/ph?i,
K? Toán N?i B?

K? Toán N?i B?

c?ng ty tnhh th??ng m?i vvccorp
90 ???ng ??ng Xu?n B?ng, Ph??ng ??i Kim, Qu?n Hoàng Mai, Thành ph? Hà N?i, Vi?t Nam
12 - 15 Tri?u
- Ph? trách các c?ng vi?c hành chính v?n phòng c? b?n- L?p s? theo d?i Thu - Chi hàng ngày, tháng, qu?, n?m- X?y d?ng c? ch? tr? l??ng nh?n viên, ch? ?? b?o hi?m cho ng??i lao ??ng, Ch?u trách,
Th? K? Ban L?nh ??o

Th? K? Ban L?nh ??o

t?p ?oàn sunshine - sunshine group
- Hà N?i
Tho? Thu?n
T??ng tác v?i các t? ch?c và các c? quan h?u quan trong và ngoài ng??c theo s? ph?n c?ng c?a Ban l?nh ??o;S?p x?p l?ch làm vi?c, l?ch h?p, l?ch c?ng tác, t? ch?c các cu?c h?p, ghi chép và t?ng h?p,
Nh?n Viên Kho Làm Vi?c Gi? Hành Chính

Nh?n Viên Kho Làm Vi?c Gi? Hành Chính

thiên ???ng c?a bé
- Hà N?i: L? 01/9B KCN Hoàng Mai, Hoàng V?n Th?, Hoàng Mai
Trên 6 Tri?u
- Ki?m kê hàng hóa xu?t nh?p, Th?c hi?n các báo cáo theo yêu c?u c?a Qu?n l?, Nh?n ??n hàng và nh?t hàng, ?óng gói hàng theo ?úng quy ??nh, D?n d?p v? sinh kho ??nh kì, Ki?m tra tình tr?ng,
Th? K? Ban Qu?n L? D? ?n

Th? K? Ban Qu?n L? D? ?n

c?ng ty c? ph?n klb
- Hà N?i: V?n phòng BQLDA Feliz Home Hoàng Mai, 279 Hoàng Mai, ph??ng Hoàng V?n Th?, Qu?n Hoàng Mai, Hà N?i, Hoàng Mai
8 - 10 Tri?u
- Theo d?i tình hình nh?n s? t?i BQLDA: th?c hi?n ch?m c?ng, ph?i h?p v?i Phòng Hành chính Nh?n s? trong các th? t?c liên quan ??n nh?n s? (t?ng m?i, ?i?u chuy?n, ngh? vi?c…);- Chu?n b? phòng h?p, c?,
Th? K? Giám ??c

Th? K? Giám ??c

c?ng ty c? ph?n ki?n trúc phùng design
- Hà N?i: 17, toà 319 B? Qu?c Phòng, 63 Lê V?n L??ng, Trung Hoà, C?u Gi?y, Hà N?i, C?u Gi?y
Trên 8 Tri?u
Ti?p nh?n và truy?n ??t th?ng tin, ? ki?n c?a Giám ??c ??n các phòng ban; theo d?i vi?c th?c hi?n ch? ??o ?? báo cáo Giám ??c,So?n th?o v?n b?n, c?ng v?n, h?p ??ng, báo cáo, theo yêu c?u c?a Giám,
Th? K? Ban Qu?n L? D? ?n

Th? K? Ban Qu?n L? D? ?n

c?ng ty c? ph?n klb
- Hà N?i: V?n phòng BQLDA Feliz Home Hoàng Mai, 279 Hoàng Mai, ph??ng Hoàng V?n Th?, Qu?n Hoàng Mai, Hà N?i, Vi?t Nam, Hoàng Mai
8 - 10 Tri?u
- So?n th?o c?ng v?n, tài li?u theo ? ki?n ch? ??o c?a Tr??ng BAN QLDA;- T?ng h?p s? li?u c?p phát và theo d?i trang b? b?o h? lao ??ng, tài s?n, máy móc, trang thi?t b? c?a Ban qu?n l? x?y d?ng: Máy,
Nh?n viên hành chính nh?n s?

Nh?n viên hành chính nh?n s?

c?ng ty tnhh v?t li?u n?i th?t daohe vi?t nam
15. ???ng N3. Khu C?ng Nghi?p Sóng Th?n 3. Khu 1, P. Phú T?n .TP. Th? D?u M?t. T. Binh D??ng. V??t Nam
Th?a Thu?n
Chi ti?t c?ng vi?c s? ???c trao ??i tr?c ti?p khi ph?ng v?n
Tr? l?

Tr? l?

c?ng ty tnhh gre alpha electronics
03 ???ng 17 VSIP II-A, Khu c?ng nghi?p Vi?t Nam - Singapore II-A, X? V?nh T?n, Th? x? T?n Uyên, T?nh Bình D??ng
Th?a Thu?n
Chi ti?t c?ng vi?c s? ???c trao ??i tr?c ti?p khi ph?ng v?n
Nh?n Viên Thu Mua Bi?t Ti?ng Trung 采购员 (Làm Vi?c ? Thành Ph? B?c Ninh) - 07 Ng??i

Nh?n Viên Thu Mua Bi?t Ti?ng Trung 采购员 (Làm Vi?c ? Thành Ph? B?c Ninh) - 07 Ng??i

c?ng ty tnhh dong hui
B?c Ninh
Th??ng L??ng
- ?àm phán giá h?p l? nh?t v?i nhà cung c?p- L?p báo cáo chi ti?t v? giá các m?t hàng d?a trên các bi?n ??ng giá ?? báo cáo qu?n l?- Tìm ki?m và l?a ch?n nhà cung c?p- Ti?p nh?n yêu c?u mua hàng t?,
Chuyên Viên Tuy?n D?ng

Chuyên Viên Tuy?n D?ng

c?ng ty c? ph?n imperland
- Hà N?i: 499 L??ng Th? Vinh - M? Trì - Nam T? Liêm Hà N?i, Hoàng Mai
Tho? Thu?n
- T?o ngu?n và x?y d?ng Data ?ng viên, H? tr? c?ng tác s? ki?n, v?n hóa n?i b? cùng các phòng ban, So?n th?o V?n b?n, l?u tr? C?ng v?n, gi?y t?- Làm các c?ng vi?c khác theo ch? ??o, Tr?c và,
[Th? ??c] K? Toán Viên

[Th? ??c] K? Toán Viên

c?ng ty tnhh th?o hà
23/15 ???ng 37, KP7, Ph??ng Hi?p Bình Chánh, TP Th? ??c, TP HCM
8 - 12 Tri?u
- Cung c?p s? li?u cho ban giám ??c ho?c các ??n v? ch?c n?ng khi có yêu c?u- Th?c hi?n các c?ng vi?c khác theo s? ph?n c?ng c?a c?p trên, H??ng d?n x? l? và h?ch toán các nghi?p v? k? toán- Gi?i,
(Q.11) Nh?n Viên Sale Admin - Kh?ng Yêu C?u Kinh Nghi?m

(Q.11) Nh?n Viên Sale Admin - Kh?ng Yêu C?u Kinh Nghi?m

c?ng ty tnhh th??ng m?i qu?c t? ?? d??ng
423/27/11 L?c Long Qu?n, P. 5, Q.11, TP.HCM
- H? tr? nh?n viên kinh doanh các th? t?c bán hàng (báo giá, theo d?i ??n hàng)- Ph?i h?p cùng b? ph?n kinh doanh ?? gi?i quy?t các c?ng vi?c h? s?, gi?y t?, th? t?c cho khách hàng, Trao ??i chi,
Nh?n Viên Comtor - H? Tr? Phiên D?ch Ti?ng Nh?t

Nh?n Viên Comtor - H? Tr? Phiên D?ch Ti?ng Nh?t

c?ng ty tnhh aristeel
- H? Chí Minh: 53 Nguy?n Qúy ??c, Ph??ng An Phú, Thành ph? Th? ??c, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam, Qu?n 2
Tho? Thu?n
- ?i?n tho?i, liên l?c khách hàng tr??ng h?p có khúc m?c kh?n c?p c?n gi?i quy?t- D?ch mail h? tr? nh?n viên n?p b?n v? cho khách (th?ng báo nh?ng h?ng m?c ?? ch?nh s?a)- ?ào t?o ti?ng nh?t cho nh?n,
Th? K? Ban T?ng Giám ??c

Th? K? Ban T?ng Giám ??c

c?ng ty tnhh phát tri?n h? t?ng ??u t? c?ng ngh? ttt
- H? Chí Minh: nhà F1, Khu T?p Th? C?nh V?, Ph??ng T?ng Nh?n Phú A, Th? ??c
6 - 20 Tri?u
- L?u gi? th?ng tin tài li?u ??, ?ang và s?p ???c x? l? trong kho d? li?u ?? ph?c v? vi?c tra c?u, Ti?p nh?n các cu?c g?i hay ??t l?ch h?n v?i các ??i tác là cá nh?n / t? ch?c có liên l?c v?i ban,
Sale Admin - Tr? L? V?n Phòng (L??ng 7 - 10 Tri?u/Tháng)

Sale Admin - Tr? L? V?n Phòng (L??ng 7 - 10 Tri?u/Tháng)

c?ng ty tnhh ??u t? m?i gi?i b?t ??ng s?n v?n phúc
- H? Chí Minh: 34 Ti?n Giang, ph??ng 2, T?n Bình
7 - 10 Tri?u
- C?p nh?t chính sách bán hàng, ti?p nh?n yêu c?u báo giá t? c?ng ty, Theo d?i qu?n lí quá trình nghi?m thu, bàn giao, thanh toán ??i v?i các h?p ??ng thành c?ng- Theo d?i, ghi nh?n các tr??ng h?p,
Nh?n Viên V?n Th? - ?óng D?u

Nh?n Viên V?n Th? - ?óng D?u

liên hi?p htx th??ng m?i th?c ph?m. h? chí minh
? H? Chí Minh
Th?a Thu?n
So?n th?o các v?n b?n có liên quan ??n c?ng tác V?n th?, L?u tr?, b?o qu?n b?n g?c,Qu?n l?, s?p x?p v?n th?, th? t?, h? s? t? Liên hi?p g?i ra bên ngoài, ??m b?o ?úng th?i gian, ?úng ng??i,?óng,
Treasury Associate

Treasury Associate

techtronic industries
? H? Chí Minh
Th?a Thu?n
Utilize and optimize excess of fund flow,Propose strategies of cashflow investment into appropriate instruments to increase more proceeds,Raise fund for short term & long term need financing for,
Nh?n Viên K? Toán Kho

Nh?n Viên K? Toán Kho

chi nhánh c?ng ty tnhh dream games vn t?i h?i phòng
3, TTTM Aeonmall H?i Phòng Lê Ch?n, 10, ???ng V? Nguyên Giáp, Ph??ng Kênh D??ng, Qu?n Lê Ch?n, Thành Ph? H?i Phòng, Vi?t Nam
- Các c?ng vi?c khác theo yêu c?u c?a c?p trên- ??a ?i?m làm vi?c: C?ng ty Dream Games t?i Aeon Mall Lê Ch?n, H?i Phòng, S?p x?p hàng hóa trong kho & các máy bán hàng trong trung t?m (qu?y & máy,
K? Toán Kho

K? Toán Kho

chi nhánh c?ng ty tnhh th??ng m?i hoàng lê thành ph? h? chí minh
L?u 1 , 110 Bùi Tá Hán - Ph??ng An Phú - Qu?n 2 - Tp H? Chí Minh
- Theo d?i ??i chi?u c?ng n? Ph?i thu H? th?ng siêu th?, L?p ch?ng t? nh?p xu?t kho, lên ??n hàng bán, Theo d?i c?ng n? ph?i tr?, Tham gia c?ng tác ki?m kê ??nh k? ( ho?c ??t xu?t)- Ki?m tra,
?I?N THO?I VI?N K?NH 198 VIETTEL-CA XOAY

?I?N THO?I VI?N K?NH 198 VIETTEL-CA XOAY

c?ng ty c? ph?n bellsystem 24-hoa sao chi nhánh h? chí minh
? 158/2A Hoàng Hoa Thám, Ph??ng 12, T?n Bình, H? Chí Minh
7 - 9 Tri?u Vn?
- Ti?p nh?n cu?c g?i c?a khách hàng qua t?ng ?ài 198 và gi?i ?áp th?c m?c c?a khách hàng v? s?n ph?m, d?ch v? c?a Viettel- Kh?ng áp doanh s?.
Nh?n Viên L?u Tr?

Nh?n Viên L?u Tr?

liên hi?p htx th??ng m?i th?c ph?m. h? chí minh
? H? Chí Minh
Th?a Thu?n
L?u th?ng tin vào ph?n m?m/s? l?u tr?, s? d?ng ph?n m? lo?i theo nhóm h? s? g?i ?i/g?i ??n/l?u kho ho?c theo t?ng nhóm n?i dung,T?ng h?p, ki?m tra h? s? l?u tr?, ??n ??c hoàn ch?nh h? s? theo ?úng,
01 Nh?n Viên Phòng Mua Hàng

01 Nh?n Viên Phòng Mua Hàng

c?ng ty tnhh mitsuba vi?t nam
Hà N?i
550
,C?C QUY?N L?I- ???c tham gia các ho?t ??ng h?ng n?m c?a Cty : Du L?ch , Team Work , Ti?c …, ???c h??ng ??y ?? quy?n l?i v? BHXH, BHYT, BHTN theo lu?t Lao ??ng Vi?t Nam & nhi?u ch? ?? ??i ng? khác,
Operation Staff – Operation Department

Operation Staff – Operation Department

ocean network express
H?i Phòng
Th??ng L??ng
? Send list of empty containers return to assigned depots daily until the ERT system is installed for the depots completely? Assign empty containers return to depots accordingly, (ratio / container,
Brewery Services Clerk

Brewery Services Clerk

c?ng ty tnhh nhà máy bia heineken vi?t nam
? Qu?ng Nam
Th?a Thu?n
Manage bar, stationery, pantry, furniture, locker, office equipment,This position is undertake administrative tasks, ensure the brewery services and office management smoothly running to support the,
H?NH CH?NH - L? T?N

H?NH CH?NH - L? T?N

c?ng ty c? ph?n qu?c t? g?m s? vi?t
? 778k/2, Nguy?n Ki?m, Ph??ng 4, Phú Nhu?n
7 - 9 Tri?u Vn?
Qu?n l? h? s?, gi?y t?, c?ng v?n ??n, c?ng v?n ?i- Các c?ng vi?c khác theo ch? ??o c?a qu?n l? tr?c ti?p, T? ch?c, chu?n b? phòng h?p, ti?p khách ??n làm vi?c t?i c?ng ty- Tr?c ?i?n tho?i và chuy?n,
Nh?n Viên V?n Phòng

Nh?n Viên V?n Phòng

c?ng ty c? ph?n c? khí eurorack
? 5/3 ?oàn Th? ?i?m, Ph??ng 1, Qu?n Phú Nhu?n, Thành ph? H? Chí Minh
8 - 10 Tri?u Vn?
- ??ng tin, tuy?n d?ng nh?n s? trên các trang m?ng tuy?n d?ng, sàng l?c tìm ki?m ?ng viên phù h?p, H? tr? qu?n l? các t?nh, Chi ti?t c?ng vi?c s? trao ??i c? th? t?i bu?i ph?ng v?n, H? tr? qu?n,
Assistant to General Director

Assistant to General Director

fresenius kabi vi?t nam jsc
H? Chí Minh
Th??ng L??ng
driver)meeting arrangement, calendar maintenance and coordination of support? Arrange General Director and Chief Financial Officer's business travel includingbut not limited to air-ticket booking,
D? dàng ?ng tuy?n vi?c làm v?i: M?u CV xin vi?c chuyên nghi?p 2022

i88 i88娛樂城 外送茶 金大發娛樂城 dg百家樂 玩運彩 kubet kubet kubet gsbet娛樂城 gsbet gsbet 極速娛樂城 借錢推薦 汽車借款 worldcup2022 world cup 金大發 百家樂 tz娛樂城 藏金閣娛樂城 福利姬 hoya娛樂城 feida365飛達娛樂城 財神娛樂城 dk8 大老爺娛樂城 老司機 中華老司機

xxfseo.com