Tuy?n d?ng Nh?n Viên Thu Mua Bi?t Ti?ng Trung 采购员 (Làm Vi?c ? Thành Ph? B?c Ninh) - 07 Ng??i t?i B?c Ninh

C?NG TY TNHH DONG HUI (T?NG TH?U X?Y D?NG)

Th?ng tin c? b?n

??a ?i?m: B?c Ninh
M?c l??ng:Th??ng l??ng
H?n n?p h? s?: 05-09-2022
Ch?c v?: Nh?n Viên
Hình th?c: ?ang c?p nh?t
Kinh nghi?m: ?ang c?p nh?t
S? l??ng: ?ang C?p Nh?t
Trình ??: ?ang c?p nh?t

M? t? c?ng vi?c

- Theo d?i qua trình giao hàng, nh?n hàng
- Th?ng báo hàng hoá khi nh?n hàng
- Th?c hi?n quy trình thu mua hàng hoá
- Kh?o sát giá hàng hoá c?a các nhà cung c?p khác, c?a th? tr??ng
- Kh?o sát giá
- Lên b?ng tiêu chu?n l?a ch?n nhà cung c?p phù h?p v?i ?i?u ki?n c?ng ty.
- ??m b?o chính xác và ??y ?? ?? chuy?n giao h?p ??ng cho k? toán.
- ?àm phán giá h?p l? nh?t v?i nhà cung c?p
- L?p báo cáo chi ti?t v? giá các m?t hàng d?a trên các bi?n ??ng giá ?? báo cáo qu?n l?
- Tìm ki?m và l?a ch?n nhà cung c?p
- Ti?p nh?n yêu c?u mua hàng t? các b? ph?n liên quan
- Liên h? v?i nhà cung c?p; báo cáo c?p trên l?p ?? ngh? t?m ?ng mua hàng. –
- Các c?ng vi?c khác t? c?p trên

Yêu c?u c?ng vi?c

- S? d?ng thành th?o tin h?c v?n phòng
- Ham h?c h?i và c?u ti?n.
- N?ng ??ng, nhi?t huy?t, tinh th?n trách nhi?m trong c?ng vi?c cao.
- Ti?ng Trung: nghe, nói, ??c, vi?t
- Trình ??: Cao ??ng, ??i h?c
***Ch? ??:
+ M?c l??ng: 8-15tr, tùy vào n?ng l?c. ???c tham gia b?o hi?m, ngh? mát theo quy ??nh c?a c?ng ty.
+ Th?i gian làm vi?c: theo gi? hành chính( 8h/ ngày). T? th? 2-7. T?ng ca s? tính theo quy ??nh c?a c?ng ty
+ ??a ?i?m làm vi?c: v?n phòng Hà N?i và B?c Ninh

Quy?n l?i

???c h? tr? nhà ?, ph? c?p b?a ?n và các ph? c?p khác theo quy ??nh c?a c?ng ty

???c tham gia b?o hi?m, ngh? mát theo quy ??nh c?a c?ng ty

Ng?n ng? c?a h? s?:B?t k?
C?p nh?t g?n ??y lúc: 2022-08-19 22:42:04
#Tóm t?t tin tuy?n d?ng Vi?c làm Tuy?n d?ng Nh?n Viên Thu Mua Bi?t Ti?ng Trung 采购员 (Làm Vi?c ? Thành Ph? B?c Ninh) - 07 Ng??i t?i B?c Ninh trong ngành V?n chuy?n/Giao nh?n, Biên phiên d?ch, Thu Mua/V?t T?/Cung V?n tuy?n d?ng t?i B?c Ninh ??ng b?i C?NG TY TNHH DONG HUI (T?NG TH?U X?Y D?NG). C?NG TY TNHH DONG HUI (T?NG TH?U X?Y D?NG) ?ang c?n tuy?n cho v? trí Tuy?n d?ng Nh?n Viên Thu Mua Bi?t Ti?ng Trung 采购员 (Làm Vi?c ? Thành Ph? B?c Ninh) - 07 Ng??i t?i B?c Ninh
L?u ?:
Ng??i tìm vi?c ?ang xem tin Tuy?n d?ng Nh?n Viên Thu Mua Bi?t Ti?ng Trung 采购员 (Làm Vi?c ? Thành Ph? B?c Ninh) - 07 Ng??i t?i B?c Ninh - M? tin ??ng: 2940839. M?i th?ng tin liên quan t?i tin tuy?n d?ng này là do ng??i ??ng tin ??ng t?i và ch?u trách nhi?m. Chúng t?i lu?n c? g?ng ?? có ch?t l??ng th?ng tin t?t nh?t, nh?ng chúng t?i kh?ng ??m b?o và kh?ng ch?u trách nhi?m v? b?t k? n?i dung nào liên quan t?i tin vi?c làm này. N?u ng??i tìm vi?c phát hi?n có sai sót hay v?n ?? gì xin h?y báo cáo cho chúng t?i

Chia s? tin tuy?n d?ng

Sao chép ???ng d?n

/viec-lam/nhan-vien-thu-mua-biet-tieng-trung-lam-viec-o-thanh-pho-bac-ninh-07-nguoi-zKqLeYazD1

Chia s? qua m?ng x? h?i

share facebookshare twittershare linkedin

Báo cáo tin tuy?n d?ng

N?u b?n th?y r?ng tin tuy?n d?ng này kh?ng ?úng ho?c có m?t trong các d?u hi?u l?a ??o: yêu c?u n?p ti?n ph?ng v?n, phí gi? ch?, phí ??ng ph?c ...

Báo cáo tin tuy?n d?ng

Th?ng tin nhà tuy?n d?ng

C?NG TY TNHH DONG HUI (T?NG TH?U X?Y D?NG)
Tr? s?: S? 1 ngách 371/3 ???ng La Thành, P. ? Ch? D?a, Q. ??ng ?a, Hà N?i
Quy m?:
Ngày làm vi?c: C?p nh?t
Trang ph?c: C?p nh?t

Gi?i thi?u

 
Xem thêm
Thu g?n

Vi?c làm khác t? nhà tuy?n d?ng

xxfseo.com